Regulamin

 1. Strona główna
 2. Regulamin

§1

DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

ADMINISTRATOR/USŁUGODAWCA/EWYPOZYCZALNIE.PL - właściciel Serwisu ewypozyczalnie.pl – przez którego należy rozumieć TOMASZ KUNA.

 

SERWIS - Serwis ogłoszeniowy ewypożyczalnie.pl dla osób fizycznych i przedsiębiorców.

 

KLIENT - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub firma zdolna do czynności prawnych. Rejestracji dokonuje Klient lub upoważniony przedstawiciel Klienta będącego przedsiębiorcą.


UŻYTKOWNIK - Osoba, która przegląda zasoby Serwisu ewypozyczalnie.pl.


KONTO - Konto z unikalną nazwą i pełnymi danymi osobowymi, niezbędnymi do dokonywania transakcji.


PRZEDMIOT OGŁOSZENIA - Przedmiot lub usługa  będąca częścią Ogłoszenia. Każde ogłoszenie musi być zgodne z Regulaminem.


REJESTRACJA - Rejestracja odbywa się przez specjalny panel rejestracyjny.


REGULAMIN - Niniejszy Regulamin Serwisu


RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§2
REJESTRACJA NA EWYPOŻYCZALNIE.PL

 

 • Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 • Klient posiada dostęp do wszystkich funkcji Serwisu po rejestracji i zalogowaniu się na konto.
 • Rejestracja Klienta odbywa się poprzez formularz rejestracyjny - Klient wypełnia poszczególne pola dotyczące danych kontaktowych/osobowych.
 • Rejestracji dokonuje Klient lub w przypadku firmy osoba do tego uprawniona.
 • Klient musi potwierdzić prawdziwość danych podanych w formularzu rejestracyjnym i ich zgodność ze stanem faktycznym.
 • Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, po wykonaniu wszystkich czynności autoryzacyjnych Klient może korzystać z wszystkich dostępnych na stronie internetowej funkcji.
 • Usługodawca Serwisu ewypozyczalnie.pl zastrzega sobie prawo do tymczasowej blokady konta lub całkowitego jego usunięcia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych wprowadzonych przez Klienta lub też zastrzeżeń co do prawdziwości zarejestrowanego konta. Przyczyną blokady/usunięcia konta może być również wprowadzenie nieprawidłowych danych do formularza rejestracyjnego. Takie działanie może zostać uznane przez Administratora Serwisu jako celowe i zamierzone. Wpływające negatywnie na działanie całego Serwisu. Administrator ma prawo zgłosić zaistniałą sytuację  właściwym organom państwowym i dochodzić należnego odszkodowania.
 • Klient Rejestrując się w Serwisie ewypozyczalnie.pl oraz Użytkownik korzystając z funkcjonalności Serwisu wyraża zgodę na:
  • Przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności przedstawioną na podstronie Serwisu „Polityka prywatności” oraz w rozumieniu przepisów RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
  • Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Otrzymywanie drogą elektroniczną, pocztą informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu, informacji reklamowych dostarczanych przez Administratora Serwisu ewypozyczalnie.pl.
 • Wszystkie gromadzone w Serwisie dane osobowe są udostępniane przez Klientów oraz Użytkowników dobrowolnie.
 • Klient ma prawo do usunięcia danych w dowolnym momencie. Procedura usunięcia danych zostanie rozpoczęta po przesłaniu takiej prośby poprzez jeden z wybranych kanałów kontaktowych z Administratorem Serwisu.
 • Dostęp do Konta Klient uzyskuje po podaniu w panelu Klienta podstawowych danych: Nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail.
 • Klient jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany swoich danych osobowych w panelu Klienta, jeśli ulegną one zmianie.
 • Klient nie może korzystać z kont innych Klientów. Nie może też udostępniać danych dostępowych do swojego konta osobom trzecim - wyjątek stanowią Konta Firmowe obsługiwane przez osoby do tego upoważnione.
 • Klient powinien zachować dane do konta w ścisłej tajemnicy - w przypadku przekazania danych osobom trzecim odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi Klient.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowej blokady konta Klienta w wymienionych poniżej przypadkach:
 • Działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu
 • Klient i jego postępowanie wpływa negatywnie na opinie o Serwisie.
 • Klient nie dostarczył wszystkich danych niezbędnych do pełnej aktywacji konta i korzystania z funkcji Serwisu.
 • Po zablokowaniu  konta Klient nie posiada do niego dostępu.
 • Klient ma prawo usunąć konto w dowolnej chwili. Procedura usunięcia konta rozpoczyna się po zgłoszeniu takiej prośby Administratorom strony poprzez formularz kontaktowy lub mailowo, na adres kontakt@ewypozyczalnie.pl. Serwis może być używany przez Klienta jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

 

§3
ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 

 • Ogłoszenie i jego treść musi być zgodna z założeniami Serwisu ewypożyczalnie.pl i Regulaminem.
 • Przedmiotem Ogłoszeń nie mogą być rzeczy lub usługi, naruszające obowiązujące przepisy i dobro osób trzecich.
 • Klient dodaje ogłoszenie poprzez kompleksowe wypełnienie formularza ogłoszeniowego i podanie wszystkich niezbędnych danych do rozpoczęcia procesu sprzedaży.
 • Po wypełnieniu formularza ogłoszeniowego Klient potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym i finalizuje proces dodawania ogłoszenia. Po zatwierdzeniu przez Administratora ogłoszenie pojawia się w Serwisie.
 • Klient ma prawo do publikowania w Serwisie ewypozyczalnie.pl dowolnej ilości ogłoszeń.
 • Opis przedmiotu/usługi musi być stworzony zgodnie z zasadami kultury – jasnym i zrozumiałym językiem, bez użycia stwierdzeń uznanych za wulgarne. Treść ogłoszenia nie może wprowadzać Nabywcy przedmiotu/usługi w błąd. W przypadku naruszenia tego punktu Regulaminu za wszystkie nieścisłości i błędy odpowiada Klient.
 • Informacje zawarte w opisie Ogłoszenia  muszą dotyczyć tylko przedstawionego przedmiotu/usługi. Zmiany w treści Ogłoszenia są możliwe w dowolnej chwili poprzez Panel klienta udostępniany w ramach Konta.
 • W przypadku zaobserwowania przez Administratora Serwisu ewypozyczalnie.pl pojawienia się ogłoszenia niezgodnego z Regulaminem jest ono usuwane w jak najkrótszym czasie.
 • Klient dołączając jakiekolwiek materiały w Panelu Klienta lub Ogłoszeniu (zdjęcia, treści etc.) wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie. Oświadcza jednocześnie też, że posiada do nich prawa autorskie.
 • Informacje (ogłoszenia, artykuły, galerie) publikowane w ramach Serwisu ewypozyczalnie.pl mają charakter informacyjny.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z treścią lub sposobem dodawania Ogłoszenia, Klient może kontaktować się z Obsługą Sklepu.

 

§4
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • Podane przez Klientów dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.
 • Klient Serwisu jest zobowiązany do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 • Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest TOMASZ KUNA.
 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w celach związanych ze świadczeniem przez serwis ewypożyczalnie.pl usług Klientom i Użytkownikom oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 • Z Administratorem można się skontaktować:
  • mailowo, na adres: kontakt@ewypozyczalnie.pl
 • Podanie danych osobowych przez Klienta w serwisie ewypożyczalnie.pl jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z jego pełnej funkcjonalności. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta oraz korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody.
 • Klientowi przysługuje prawo żądania od Ewypożyczlanie.pl dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://ewypozyczalnie.pl/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa
 • Administrator Serwisu Ewypozyczalnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu w dowolnej chwili.
 • W przypadku pojawienia się zmian w Regulaminie Serwisu, Klient ma obowiązek zapoznania się z nimi po zalogowaniu się do Panelu Klienta oraz dokonania akceptacji.
 • Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny  z obowiązkiem zaprzestania przez Klienta korzystania z Serwisu. Konto jest usuwane na prośbę klienta wyrażoną przez formularz kontaktowy.

 

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SERWISU

 

 • Administrator Ewypozyczalnie.pl zastrzega sobie prawo do:
  • Wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i wyglądzie Serwisu w dowolnej chwili.
  • Czasowego lub trwałego zawieszania działania Serwisu bez podania przyczyny.
  • Zmian treści poszczególnych zakładek oraz zasad dodawania ogłoszeń.
  • Usunięcia ogłoszenia budzącego zastrzeżenia Administratora bez podania przyczyny.
  • Weryfikacji danych zamieszczonych w Ogłoszeniu.
  • Zawieszenia/Usunięcia konta Klienta bez podania przyczyny, jeśli profil budzi wątpliwość.
 • Usunięcia konta, jeśli Klient przez 12 miesięcy od momentu rejestracji nie loguje się w systemie. Administrator Ewypozyczalnie.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Zakłócenia działania Serwisu spowodowane przez czynniki niezależne od Administratora lub też niezgodne z Regulaminem Serwisu działania osób trzecich.
  • Treści reklam umieszczonych w Serwisie przez Klientów.
  • Utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Ewypozyczalnie.pl będących wynikiem awarii sprzętu lub sieci Internet, działaniem niepożądanym osób trzecich.
  • Zachowania Klientów na stronach Serwisu niezgodne z Regulaminem.
  • Legalność, jakość, bezpieczeństwo usług oferowanych przez Klientów.
  • Zawartość treści umieszczanych w Ogłoszeniach i odnośnikach prowadzących do innych portali w ogłoszeniu Klientów.
  • Treść artykułów oraz charakter zdjęć w galeriach umieszczanych przez Klienta.
 • Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów są znakami towarowymi firm i są używane zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim i nie może być modyfikowana przez osoby trzecie lub osoby do tego nieuprawnione.

 

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Korzystający z Serwisu podlegają prawu polskiemu.
 • Klauzula salwatoryjna: w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 2 zd. 1 zostaną zastąpione, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze zarówno dla Ewypożyczlanie.pl jak tez Klientów i Użytkowników.
 • Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z usługami świadczonymi przez Ewypozyczalnie.pl winny być rozwiązywane drogą polubownego porozumienia stron. Jeśli polubowne porozumienie stron jest niemożliwe rozstrzygnięciem sporu zajmuje się miejscowo właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy sąd powszechny.

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK REGULAMIN

 

 • Fanpage ewypozyczalnie.pl znajdujący się w serwisie Facebook jest obsługiwany przez TOMASZA KUNA, który jest Administratorem danych osobowych.
 • Wskazujemy, że właściciel Funpage ewypozyczalnie.pl oraz serwis Facebook są współadministratorami Państwa danych. Na przekazywanie swoich danych osobowych wyraziliście Państwo zgodę poprzez akceptację regulaminu portalu Facebook.
 • Niemniej jednak informujemy, że mają Państwo prawo do:
  • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym na potrzeby marketingowe, wobec tzw. profilowania - po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno już będzie przetwarzać danych dla celów marketingowych;
  • żądania wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. W szczególności prawo do nieudzielania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu marketingowym, wysyłki informacji handlowej oraz w celu profilowania;
  • żądania usunięcia danych osobowych, w ramach którego można żądać w szczególności usunięcia swoich danych osobowych, poinformowania innych administratorów, którym zostały przekazane dane osobowe, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności jeżeli w Państwa rozumieniu są one nieprawidłowe, są przetwarzanie niezgodne z prawem, nie są już potrzebne Administratorowi.
 • Wskazuję, że mają Państwo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

© 2018 eWypozyczalnie.pl